Agent Details
Beresford Adams
148 High Street
Porthmadog
LL49 9NU
01766 750 021; 01766 750 116

Gwynedd, LL41

3 Bedroom Semi Detached House For Sale

Arrange Viewing
  • Floorplan 1
  • Floorplan 1
  • Floorplan 1

3 Bedroom Semi Detached House, Llan Ffestiniog, Caeswch, Gwynedd, LL41 4PN

Property Description

Coming Soon - Register Your Interest

Ar Eu Ffordd - Dewch I Ddatgan Diddordeb

Beresford Adams are delighted to bring to the market, an exclusive development of just sixteen, 3 bedroom semi-detached properties in the picturesque location of Llan Ffestiniog; offering far reaching views of the surrounding landscape.

These well presented properties welcome you via entrance hall with cloaks/WC. The homely lounge is situated at the front of the property and boasts a charming feature bay window; adding depth to the room and utilising natural light to fill the space. The modern, open plan kitchen/diner spans the rear of the property and provides access to the rear garden through double patio doors.

To the first floor, there are three bedrooms. The master bedroom is located at the rear of the property and boasts an impressive walk-in wardrobe space. There are two further bedrooms; one double and one single, all serviced via the modern family bathroom.

Externally, plots 1-4 and 6 offer ample off road parking and turfed gardens to the rear. Each property is offered with 10 Years NHBC new homes warranty.

Location

The village of Llan Ffestiniog is located in the Snowdonia National Park, an area renowned for its outstanding natural beauty.

The surrounding area also benefits from a variety of outdoor pursuits, including golf courses at Porthmadog and Harlech , fishing, climbing, extreme mountain biking, many scenic country walks as well as the recently opened Zipwires and Bounce Below at Blaenau Ffestiniog (approximately three miles distance).

The popular harbour town of Porthmadog is approximately 10 miles away, providing a comprehensive range of shopping facilities and amenities.

Eligibilty

You may be eligible for this property if:

"You have lived within the area of the Ffestiniog community council or any community council immediately adjoining that area for a minimum of 5 years.

"You work, in full time employment, within the area of the Ffestiniog community council or any community council immediately adjoining that area for a minimum of 5 years.

"The applicant can demonstrate that they satisfy one or more of the Local Authority's need criteria (criteria can be supplied spearatey)

__________________________________

Mae Beresford Adams yn falch iawn o gyflwyno datblygiad arbennig o ddim ond un ar bymtheg o dai dwbl 3 ystafell wely ym mhentref hardd Llan Ffestiniog efo golygfeydd bendigedig o'r dirwedd o'u hamgylch.

Mae pob un o'r eiddo smart yn eich croesawu drwy'r cyntedd gyda chwpwrdd gotiau/toiled. Mae'r lolfa gartrefol wedi'i lleoli yn nhu blaen yr eiddo ac mae ganddi ffenestr bae golygus sy'n ychwanegu dyfnder i'r 'stafell a gwneud y gorau o'r golau naturiol. Mae cegin/'stafell fwyta cynllun agored modern yr un lled chefn yr eiddo ac yno cewch fynediad i'r ardd gefn drwy ddrysau patio dwbl.

Ar y llawr cyntaf, mae tair ystafell wely. Mae'r brif ystafell wely wedi'i lleoli yng nghefn yr eiddo ac efo'r fantais o gwpwrdd dillad cerdded-i-mewn. Mae dwy ystafell wely arall; un ddwbl ac un sengl, pob un o fewn pellter cyfleus i'r ystafell ymolchi deuluol fodern.

Tu allan, mae lleiniau 1-4 a 6 yn cynnig digonedd o le parcio oddi ar y lon, a gerddi tyweirch tu l iddynt. Cynigir pob eiddo gyda gwarant cartref newydd NHBC 10 mlynedd.

Lleoliad

Mae pentref Llan Ffestiniog o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, ardal sy'n enwog am ei harddwch naturiol eithriadol.

Mae'r ardal gyfagos hefyd yn elwa o amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, gan gynnwys cyrsiau golff ym Mhorthmadog a Harlech, pysgota, dringo, beicio mynydd eithafol, llawer o deithiau cerdded gwledig gyda golygfeydd yn ogystal 'r Zipwires a Bounce Below a agorwyd yn ddiweddar ym Mlaenau Ffestiniog (tua tair milltir i ffwrdd).

Mae tref harbwr boblogaidd Porthmadog tua deng milltir i ffwrdd ac yn darparu ystod gynhwysfawr o siopau a chyfleusterau.

Pwy sy'n gymwys

Fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer yr eiddo hwn:

o Os ydych wedi byw yn ardal cyngor cymunedol Ffestiniog neu unrhyw gyngor cymuned sy'n rhannu ffin efo'r ardal honno am o leiaf 5 mlynedd.

o Os ydych chi'n gweithio llawn amser, yn ardal cyngor cymunedol Ffestiniog neu unrhyw gyngor cymuned sy'n rhannu ffin efo'r ardal honno am o leiaf 5 mlynedd.

o Os all yr ymgeisydd ddangos ei fod yn bodloni un neu fwy o feini prawf angen yr Awdurdod Lleol (gellir rannu copi o'r meini prawf efo chi ar wahan).

Contact branch for relevant Energy Performance Certificate

  • £123,200
  • 3 Bedroom Semi Detached House For Sale

    Gwynedd, LL41

We use cookies on our website which are strictly necessary to ensure optimal site performance, functionality and for analytics. You can manage your cookie preferences via your browser settings. To learn more about the different types of cookies and how we use these, please see our Cookies Policy.
x